REKRUTACJA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W HAJNÓWCE NA ROK 2021/2022


Nabór do Żłobka odbywa się od 1 do 31 marca każdego roku.
Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

Harmonogram naboru do Żłobka Samorządowego w Hajnówce na rok szkolny 2021/2022:

1. 01.03.2021-31.03.2021 – pobieranie i składanie ,, Kart zgłoszenia dziecka do żłobka ‘’ oraz ,, Deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce’’. Kartę i deklarację będzie można pobrać w placówce lub na stronie internetowej żłobka ,,www.zlobek-hajnowka.hekk24.pl”, w zakładce dokumenty.
2. 30 kwietna 2021 – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka od 1 września 2021, oraz listę rezerwową obejmującą dzieci oczekujące na miejsce w żłobku (jeżeli wszystkie dzieci ubiegające się o przyjęcie nie zostały przyjęte).
3. 10.05.2021– 24.05.2021 – potwierdzenie przez rodziców woli korzystania ze żłobka i podpisanie stosownych dokumentów. Brak potwierdzenia w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja ze żłobka.
4. 31.05.2021 – ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr VII/52/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r., jak niżej:

• Obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych – po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.
• Wychowywane samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych – pracującego, po okazaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.
• Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do objęcia ich opieką w żłobku.
• Jeżeli co najmniej u jednego z rodziców/opiekunów prawnych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy.
• Umieszczone w rodzinie zastępczej.
• Z rodziny wielodzietnej ( troje i więcej dzieci).
• Posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

W celu potwierdzenia danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka rodzice składają:

1) Rodziców pracujących – potwierdzają wymiar czasu pracy stosownym zaświadczeniem.
2) Rodzic samotnie wychowujący dziecko musi dostarczyć jeden z dokumentów: pismo sądowe potwierdzające rozwód bądź otrzymanie alimentów, PIT, który potwierdzi rozliczanie dochodu przez osoby samotnie wychowujące dziecko lub inny dokument potwierdzający w/w sytuację.
3) Rodzice rodzin wielodzietnych dostarczają kserokopię ,,Karta Rodziny” lub oświadczenie o wielodzietności.

Drodzy Rodzice – w związku z sytuacja epidemiologiczną w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o pobranie odpowiednich dokumentów odnośnie rekrutacji ze strony internetowej żłobka (dokumenty do pobrania przy informacji rekrutacyjnej).
Dokumenty należy złożyć : W siedzibie Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24, (I piętro budynku).
Przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych przypominamy o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa oraz przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników, itp.). Prosimy o zachowanie rozsądku w obliczu zagrożenia epidemią!

Oświadczenie do rekrutacji - pobierz
Klauzula informacyjna dla rodziców - pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W HAJNÓWCE - pobierz
Deklaracja o kontynuowaniu - pobierz

 

Rekrutacja na okres wakacji 2020r. – Informacja !!!


1. W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydany na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567).Informujemy , że w okresie wakacyjnym w Żłobku Samorządowym w Hajnówce nadal obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19, dostępne na stronie internetowej żłobka w zakładce ogłoszenia.

2. Rodzice których dzieci zostały zakwalifikowane na okres wakacji 2020r. prosimy o zgłoszenie się do żłobka w celu podpisania stosownych oświadczeń w dniu 26.06.2020r. od godz. 8.00 do 14.00, bądź u Pań na poszczególnych grupach do których uczęszczają dzieci.

3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych, została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Żłobku Samorządowym w Hajnówce.

Ewa Snarska-Dyrektor Żłobka Samorządowego
w Hajnówce.

III REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU
,, Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie ,, Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”
Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie od 17 do 25 czerwca 2020r. u Dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 24 lub w Biurze Projektu Urzędu Miasta Hajnówka ul .Aleksego Zina 1 pokój 206 II piętro.


Rekrutacja - pobierz